• Po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední školeodevzdáním zápisového lístku střední školekterá rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnůode dne oznámení rozhodnutí o přijetíZápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

        Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem a také jeho zákonným zástupcem.

        Současně zákonný zástupce odevzdá vyplněné dokumenty týkající se volby cizího jazyka a výchov, které byly zaslány s rozhodnutím.