•  

    BUDE AKTUALIZOVÁNO!

     

    Co dělat po odevzdání přihlášky

    V letošním školním roce došlo v souvislosti s pandemií nemoci Covid19 ke změnám právních předpisů upravujících přijímací zkoušky. Jedná se o zákon č. 135/2020 Sb. a vyhlášku č. 232/2020. Změny, které z těchto právních předpisů vyplývají, jsou vyznačeny červeně.

    1.Vyčkat na obdržení pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.

    • Součástí pozvánky budou kompletní pokyny ke zkoušce. Nejpozději 14 dnů 10 dnů před konáním zkoušky pozvánku obdržíte. (tj. nejpozději v pondělí 25. 5. 2020 u 4letých oborů a 26. 5. 2020 u 8letých oborů) Pokud by se tak nestalo, ihned kontaktujte školu! 
    • Součástí přihlášky bude i registrační číslo žáka, pod kterým bude žák konat zkoušku. Proto je nutné, aby si toto registrační číslo vzal s sebou ke zkoušce.

     

    2. Dostavit se ke zkoušce ve stanoveném termínu a čase:

     

    Obor vzdělání První termín jednotné přijímací zkoušky Druhý termín jednotné přijímací zkoušky Termín jednotné zkoušky
    Čtyřleté obory vzdělání (9.tř.) 14. dubna 2020 15. dubna 2020  8. června 2020
    Obory osmiletých gymnázií (5.tř.) 16. dubna 2020 17. dubna 2020 9. června 2020

    Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas)

    Hygienické podmínky organizace zkoušky  Hygiena-JPZ.pdf

     

     

    3. Pokud však uchazeč pro vážné (např. zdravotní) důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku, jednotným náhradním termínem pro první kolo přijímacího řízení je 13. květen 2020, resp. 14. květen 202023. červen 2020. Střední škola umožní vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví (a to ředitelce gymnázia, ve které ji měl konat) a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá střední škola místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

     

    4. Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě Gymnázia Šternberk (vstupní dveře) a na  webu školy včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí bude zveřejněno nejpozději do 16. června 2020 pro 4leté obory a 17. června pro 8leté obory.

     

     

    5. Gymnázium po ukončení hodnocení přijímacího řízení v prvním kole zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Zákonným zástupcům nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí a informaci o přijetí. První den lze rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři školy (termín bude zveřejněn na webech školy).

     

    Aktualizace : 16. června 2020 pro 4leté obory a 17. června pro 8leté obory lze rozhodnutí o nepřijetí osobně vyzvednout v kanceláři školy v době od 12:00 do 15:00 hod. nebo v jiném čase po předchozí telefonní domluvě. Osobní převzetí preferujeme z důvodu problémů s doručováním ze strany České pošty. Pak bude odesláno poštou.

     

    6. Současně budou přijatým uchazečům zaslány dokumenty k vyplnění, které je nutné odevzdat zároveň se zápisovým lístkem. 4. 6. 2019 v 16:00 hod. se zákonný zástupce žáka zúčastní informativních třídních schůzek.

     

    7. Po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Termín je tedy pro 4leté obory do 23. června 2020 a 8leté obory do 24. června 2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

    Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem a také jeho zákonným zástupcem.

    Současně zákonný zástupce odevzdá vyplněné dokumenty týkající se volby cizího jazyka a výchov, které byly zaslány s rozhodnutím.

     

     

    8. V případě nepřijetí uchazeče  lze podat odvolání. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů. 
    Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).
    Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
    Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
    -    existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
    -    uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

    Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
    Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.
    Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví. 
    Rovněž je třeba uvést, že podání se vždy posuzuje podle svého obsahu. Pokud tedy ředitel školy obdrží podání nazvané jako „odvolání proti nepřijetí“ nemůže jej automaticky odmítnout s tím, že odvolání není přípustné, ale musí posoudit jeho obsah, a pokud jej lze posoudit jako žádost o vydání nového rozhodnutí, je třeba se jím takto zabývat.
    Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí:

     

    • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
    • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala (tzn.  buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště).
    • Odvolání se podává zásadně prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo krajskému úřadu.
    • Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.
    • Vzor odvolání žádosti o nové rozhodnutí najdete na webech školy

    9. V případě, že neuplatní všichni přijatí žáci zápisové lístky, ředitelka školy rozhodne o přijetí nepřijatých uchazečů na základě jejich odvolání  žádosti o nové rozhodnutí a pořadí – výsledků přijímacího řízení. Proto doporučujeme odvolání podat.

     

    10. Po uplynutí všech zákonných lhůt předává ředitelky odvolání Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

     

    11. Doporučujeme průběžně sledovat tyto webové stránky: www.gymst.cz, www.cermat.cz, www.olkraj.cz (školství).

     

    Dne    15. 1. 2020  zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro JPZ 2020. Naleznete jej ke stažení zde: 

     
     
  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení