• Obsah a podoba testů

    Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

    Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

    Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

    Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

    DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
    Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
    Matematika 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

    Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

    Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít testy z minulých let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

    Výsledky jednotné přijímací zkoušky

    Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy. 

    Další informace související s výsledky přijímacího řízení, rozhodováním o přijetí uchazečů, podání zápisového lístku a možnosti odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny ve výše uvedených odkazech.

    Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky

    Ve školním roce 2020/2021 Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče z řádného termínu zkoušky příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 28. dubna 2021. do 19. května 2021. Škola k těmto výsledkům přidá hodnocení za prospěch (viz. kritéria přijímacího řízení)

    Výsledky z náhradních termínů jednotné přijímací zkoušky budou školám zpřístupněny 19. května 2021.

    Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení na základě přijímací zkoušky a podkladů získaných od uchazečů v souladu s kritérii přijímacího řízení. Podklady o uchazečích získané v přijímacím řízení vyhodnocuje na základě stanovených kritérií, která byla vyhlášena ředitelem školy v souladu se školským zákonem (viz zejména § 60 odst. 1 a 2 písm. a), § 60d odst. 1 a 2 a § 62 odst. 1 školského zákona) do 31. ledna školního roku, v němž se přijímací řízení koná.

    vykricnikV souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.  

    Ředitel školy

    V případě 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem, nejdříve však 19. května 2021. (tj. v pátek 21. května 2021). Ředitel stanoví pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. U přijatých uchazečů oznamí rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, naše škola ale poštou informaci o přijetí posílá.

    Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

    Seznamy přijatých a poředí uchazečů v anonymizované podobě (pod číselnými kódy) bude vyvěšeno na dveřích školy a také na www stránkách školy. 

     

    Odkazy na informace na webu prijimacky.cermat.cz

     


     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení