• Co dělat po odevzdání přihlášky

     

    1. Vyčkat na obdržení pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.

    • Součástí pozvánky budou kompletní pokyny ke zkoušce. Nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky pozvánku obdržíte. Pokud by se tak nestalo, ihned kontaktujte školu!
    • Součástí přihlášky bude i registrační číslo žáka, pod kterým bude žák konat zkoušku. Proto je nutné, aby si toto registrační číslo vzal s sebou ke zkoušce.

    2. Dostavit se ke zkoušce ve stanoveném termínu a čase:

                                                                    

    Čtyřleté obory vzdělání (9.tř.)

    První termín jednotné přijímací zkoušky 13. dubna 2023

    Druhý termín jednotné přijímací zkoušky 14. dubna 2023

                                                                                                    

    Obory osmiletých gymnázií (5.tř.)

    První termín jednotné přijímací zkoušky 17. dubna 2023

    Druhý termín jednotné přijímací zkoušky 18. dubna 2023

     

    Písemný test z českého jazyka trvá  60 minut (povolené pomůcky modře a černě píšící propisovací tužka – nelze používat gumovací pera či fixy)

    Písemný test z matematiky trvá 70 minut (povolené pomůcky modře a černě píšící propisovací tužka – nelze používat gumovací pera či fixy, dále obyčejnou tužku a rýsovací potřeby).

     

    3. Pokud však uchazeč pro vážné (např. zdravotní) důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku, jednotným náhradním termínem pro první kolo přijímacího řízení je 10. a 11. květen 2023.

    Střední škola umožní vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví (a to ředitelce gymnázia, ve které ji měl konat) a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá střední škola místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

     

    4. Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě Gymnázia Šternberk (vstupní dveře) a na  webu školy včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí bude zveřejněno nejpozději do 2. května 2022 

     

    5. Gymnázium zašle zákonným zástupcům nezletilých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí a také o přijetí. První den lze rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři školy (termín bude zveřejněn na webech školy).

     

    6. Současně budou přijatým uchazečům zaslány dokumenty k vyplnění, které je nutné odevzdat zároveň se zápisovým lístkem. Dne 8. června 2023 v 16:00 hod. se zákonný zástupce žáka zúčastní informativních třídních schůzek.

     

    7. Po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

    Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem a také jeho zákonným zástupcem.

    Současně zákonný zástupce odevzdá vyplněné dokumenty týkající se volby cizího jazyka a výchov, které byly zaslány s rozhodnutím.

     

     

    8. V případě nepřijetí uchazeče  lze podat odvolání.

    • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

     (tzn. buď osobně převzal osobně ve střední škole v určený den nebo vyzvedl na poště).

    • Odvolání se podává zásadně prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo krajskému úřadu.
    • Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.
    • Vzor odvolání najdete na webech školy

    9. V případě, že neuplatní všichni přijatí žáci zápisové lístky, ředitelka školy rozhodne o přijetí nepřijatých uchazečů na základě jejich odvolání a pořadí – výsledků přijímacího řízení. Proto doporučujeme odvolání podat.

     

    10. Po uplynutí všech zákonných lhůt předává ředitelky odvolání Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

     

    11. Doporučujeme průběžně sledovat tyto webové stránky: www.gymst.cz, www.cermat.cz, www.olkraj.cz (školství)

     

    Další odkazy:

     


     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení