• Co dělat po odevzdání přihlášky

     

    1.Vyčkat na obdržení pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. 

    • Součástí pozvánky budou kompletní pokyny ke zkoušce. Nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky pozvánku obdržíte. Pokud by se tak nestalo, ihned kontaktujte školu! 
    • Součástí přihlášky bude i registrační číslo žáka, pod kterým bude žák konat zkoušku. Proto je nutné, aby si toto registrační číslo vzal s sebou ke zkoušce.

     

    2. Dostavit se ke zkoušce ve stanoveném termínu a čase:

     

    Obor vzdělání První termín jednotné přijímací zkoušky Druhý termín jednotné přijímací zkoušky
    Čtyřleté obory vzdělání (9.tř.) 14. dubna 2020 15. dubna 2020 
    Obory osmiletých gymnázií (5.tř.) 16. dubna 2020 17. dubna 2020

    Začíná se vždy v 8:30 zkouškou z matematiky, v 10:50 je zkouška z českého jazyka

     

    3. Pokud však uchazeč pro vážné (např. zdravotní) důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku, jednotným náhradním termínem pro první kolo přijímacího řízení je 13. květen 2020, resp. 14. květen 2020. Střední škola umožní vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k těmto testům nedostaví, svou neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví (a to ředitelce gymnázia, ve které ji měl konat) a omluva je uznána. Pro takového uchazeče ponechá střední škola místo v rámci prvního kola přijímacího řízení.

     

    4. Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě Gymnázia Šternberk (vstupní dveře) a na  webu školy včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí bude zveřejněno nejpozději do (bude upřesněno)

     

    Aktualizace : 

     

    5. Gymnázium po ukončení hodnocení přijímacího řízení v prvním kole zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Zákonným zástupcům nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí a informaci o přijetí. První den lze rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři školy (termín bude zveřejněn na webech školy).

     

    Aktualizace : (bude upřesněno) lze rozhodnutí o nepřijetí osobně vyzvednout v kanceláři školy v době od 12:00 do 14:30 hod. Pak bude odesláno poštou.

     

    6. Současně budou přijatým uchazečům zaslány dokumenty k vyplnění, které je nutné odevzdat zároveň se zápisovým lístkem. 4. 6. 2019 v 16:00 hod. se zákonný zástupce žáka zúčastní informativních třídních schůzek.

     

    7. Po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

    Pokud zápisový lístek není odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole; Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem a také jeho zákonným zástupcem.

    Současně zákonný zástupce odevzdá vyplněné dokumenty týkající se volby cizího jazyka a výchov, které byly zaslány s rozhodnutím.

     

     

    8. V případě nepřijetí uchazeče  lze podat odvolání.

    • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí střední školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
    • Odvolání je možno podat teprve poté, kdy střední škola rozhodnutí již vydala (tzn.  buď předala písemné vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání k odeslání, nebo si je zletilý uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně převzal ve střední škole nebo vyzvedl na poště).
    • Odvolání se podává zásadně prostřednictvím školy, která rozhodnutí vystavila, nikoliv přímo krajskému úřadu.
    • Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.
    • Vzor odvolání najdete na webech školy

    9. V případě, že neuplatní všichni přijatí žáci zápisové lístky, ředitelka školy rozhodne o přijetí nepřijatých uchazečů na základě jejich odvolání a pořadí – výsledků přijímacího řízení. Proto doporučujeme odvolání podat.

     

    10. Po uplynutí všech zákonných lhůt předává ředitelky odvolání Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

     

    11. Doporučujeme průběžně sledovat tyto webové stránky: www.gymst.cz, www.cermat.cz, www.olkraj.cz (školství).

     

    Dne    15. 1. 2020  zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro JPZ 2020. Naleznete jej ke stažení zde: