• Školská rada

  • Dne 14. 6. 2021 byla vydána olomouckým krajem zřizovací listina č. j. KUOK 62031/21 (s účinností od 12. 7. 2021) školské rady Gymnázia Šternberk

   Členové školské rady (volební období od 12. 7. 2021)

   Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

   Mgr. Zuzana Vyjídáková, vyjidakova[at]sternberk.cz

   Ing.Michal Rec, michal.rec[at]carciton.cz

   Pedagogičtí pracovníci školy:

   Mgr. Jaroslav Zavadil, zavadil[at]gymst.cz

   Mgr. Lenka Metlíková, metlikova[at]gymst.cz

   Zástupci zřizovatele:

   Ing. Stanislav Orság  , orsag[at]sternberk.cz

   Ing. David Střítezský 

   Volby do školské rady (období 2021-23):

   Výsledky voleb:

   Školská rada má 6 členů, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí. Voleni byli 2 zástupci z řad rodičů či zletilých žáků školy a 2 zástupci z řad učitelů. Zákonní zástupci a zletilí žáci (maturanti hlasováním hlasovacím lístkem, ostatní on-line) si ve volbách dne 25. 5. 2021 zvolili tyto své zástupce do školní rady: Ing. Michala Rece a Mgr. Zuzanu Vyjídákovou. Učitelé zvolili za své zástupce na následující volební období Mgr. Lenku Metlíkovou a Mgr. Jaroslava Zavadila.

   Volby proběhly v souladu s Volebním řádem.

   Děkujeme všem oprávněným voličům za jejich účast ve volbě.

   Volební komise: Mgr. radek Horenský Ph.D., Bc. Vítězslava Nováková a Milena Zachovalová

   Aktualizace:

   Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady při Gymnáziu, Šternberk, Horní náměstí 5, 78501 Šternberk, příspěvkové organizaci, IČ00601764, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad  vydaným Radou Olomouckého kraje.

   Na základě počtu žáků stanovuje počet členů školské rady na naší škole na 6 osob, z toho 2/3 osob jsou voleny, zbývající 1/3 je jmenována Radou Olomouckého kraje.

   Volený člen rady

   • zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků – 2 osoby;
   • pedagogičtí pracovníci – 2 osoby.

   Průběh voleb za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

   Dne:

   25. května 2021 – 8:00 - 20:00 hod. (Po skončení DT MZ – maturanti, ostatní distanční formou prostřednictvím informačního systému školy Edupage)

   Místo konání:

   Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, přízemí, kávomat, distančně

   Způsob voleb:

   Tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva.

   Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob či s ohledem na jiný závažný důvod, mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci hlasovat distančním způsobem. I v případě hlasování distančním způsobem musí být zajištěna transparentnost, věrohodnost a demokratičnost hlasování. Organizace formy distančního hlasování je plně v kompetenci ředitele školy a bude včas zveřejněna. V naší škole proběhne hlasování prostřednictvím systému Edupage - voliči budou před samotným hlasováním o jeho organizaci včas informováni.

   Nominace kandidátů:  Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat v souladu s volebním řádem každý (dále jen „navrhovatel“). Navrhovatel může navrhnout více kandidátů i sám sebe. Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů přede dnem konání voleb (tj. v našem případě nejpozději do 15. 5. 2021). Pro návrhy může navrhovatel využít přiloženého formuláře ( formular.docx ), nebo může využít vlastní formu, která ale obsahuje údaje na vzoru formuláře.

   Dne 17. 5. 2021  ředitelka školy zveřejní kandidáty na webech školy a ve vstupu do školy.

   (Na www zveřejněno 6. 5. 2021)

    

    

   Aktualizace:

   Na základě opatření MŠMT posouváme volby do školské rady původně vyhlášené na dny 12. a 13. 11. 2020 na dobu po skončení nouzového stavu - předpokládáme, že se uskuteční hned v průběhu prvních třídních schůzek, které budou moci být organizovány ve škole. Všechny Vás budeme o konkrétním termínu včas informovat. Níže je zkopírována část informace z MŠMT.

   Je zřejmé, že omezení volného pohybu osob nařízené krizovým opatřením vlády ČR v zásadě znemožnilo uskutečňování voleb členů školských rad. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si uvědomuje aktuální komplikace spojené s organizací voleb do školské rady a zároveň potřebu fungujících školských rad, proto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona prodlužuje funkční období členů školských rad. Ministerstvo rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec připadne na období od vydání tohoto opatření (tedy 29. října 2020) do 3 měsíců po skončení nouzového stavu, jelikož je zřejmé, že i při potenciálním uvolňování opatření budou muset školy činit celou řadu úkolů spojených se vzděláváním, které nyní probíhá distančním způsobem, a uspořádání voleb do školské rady není v tomto kontextu tím nejdůležitějším, co se musí zorganizovat ihned, jakmile tomu přestane bránit právní překážka v podobě zákazu pohybu osob nebo jiná překážka.

   *   *   *

   V listopadu proběhnou volby do Školské rady Gymnázia Šternberk na období 2021 - 2023. Rada Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona stanovuje počet členů školské rady na naší škole s ohledem na počet žáků na na 6 (2 členové jsou jmenování Radou Olomouckého kraje, 2 je volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a 2 jsou voleni pedagogickými pracovníky školy)

   Ředitelka vyhlašuje volby a stanovuje termín konání voleb na 12. listopadu (na třídních schůzkách) a 13. listopadu 2020 dopoledne (termín určen pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit schůzek). Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob či s ohledem na jiný závažný důvod, mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nebo studenti hlasovat distančním způsobem. Organizace formy distančního hlasování je plně v kompetenci ředitele školy a bude včas zveřejněna.

   Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat v souladu s volebním řádem každý (dále jen „navrhovatel“).Navrhovatel může navrhnout více kandidátů i sám sebe. Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů přede dnem konání voleb (tj. v našem případě nejpozději do 2. 11. 2020).

   Volebni_komise.pdf

   vyhlaseni_voleb.pdf

   Volby_SR_2021_23_navrh.docx

    

   Členové školské rady (volební období od 1.1.2018)

   Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

   Mgr. Zuzana Vyjídáková, vyjidakova[at]sternberk.cz

   Ing.Michal Rec, michal.rec[at]carciton.cz

   Pedagogičtí pracovníci školy:

   Mgr. Jaroslav Zavadil, zavadil[at]gymst.cz

   Mgr. Lenka Metlíková, metlikova[at]gymst.cz

   Zástupci zřizovatele:

   Ing. Stanislav Orság (předseda školské rady) , orsag[at]sternberk.cz

   Michal Oborný, oborny[at]sternberk.cz

    

   * * *
   Zápisy z jednání školské rady 2018-2020
    
    
    Zápis č.8 (5.10.2020)
    
   Zápis č.7 (26.8.2020)
    
   Zápis č. 6 (4. 10. 2019)
    
   Zápis č. 5 (30. 8. 2019)
    
   Zápis č. 4 (23. 1. 2019)
    
   Zápis č. 3 (3. 10. 2018)
    
   Zápis č. 2 (29.8.2018)
    
   Zápis č. 1 (18. 1. 2018)
   * * *

   Zápisy z jednání školské rady 2014-2017

   Zápis č. 9 (6. 10. 2017)

   Zápis č. 8 (30. 8. 2017)

   Zápis č. 7 (12. 10. 2016)

   Zápis č. 6 (31. 8. 2016)

   Zápis č. 5 (15. 6. 2016)

   Zápis č. 4 (29. 3. 2016)

   Zápis č. 3 (7.10. 2015)

   Zápis č. 2 (27. 8. 2015)

   Zápis č. 1 (2. 3. 2015)

   Archiv - materiály školské rady do 31.12.2014

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení