• Škola byla založena jako české gymnázium ve městě s výraznou německou většinou v roce 1935. Dvě vzájemně propojené budovy jsou umístěny v historické části města Šternberk. Je jedinou střední školou poskytující všeobecné vzdělání ve městě s dobrou dopravní obslužností a výhodnou polohou s možností zajistit ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst.

    Od svého založení s výjimkou válečných let působí gymnázium ve Šternberku nepřetržitě a vychovalo více jak 5500 absolventů. Zaměření osmiletého studia je všeobecné, u čtyřletého studia poskytuje škola možnost zaměření na cizí jazyky nebo všeobecné.

    Snahou školy je vytvoření podmínek pro vstřícný přístup k žákům se smyslem pro vzájemnou komunikaci, pochopení a toleranci. Školní vzdělávací program charakterizuje jeho název -– ECCE HOMO, biblické zvolání Piláta „Ecce Homo – Ejhle člověk“ vyjadřuje snahu všech učitelů gymnázia vidět v každém žákovi především člověka, ne jen žáka, studenta. Člověka v jeho různosti, s různým talentem a schopnostmi, s různým rodinným a sociálním zázemí, v různosti, která ovlivňuje jeho výsledky i vztah ke studiu stejně jako vrozené nadání. Škola chce být prostředím, ve kterém se žákům nejen dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale zároveň se žáci ve škole cítí bezpečně a spokojeně. Zároveň tento název vyjadřuje úzkou vazbu na sídlo školy – město Šternberk.

    V roce 2012 byla zahájena revitalizaci gymnázia. Byly přebudovány některé odborné učebny a většina kmenových tříd.  Z nedůstojných prostor ve sklepě byla přestěhována žákovská knihovna do přízemí, konečně jsme se dočkali krásné nové funkční knihovny, která je propojena s počítačovou učebnou a vybavena novým elektronickým výpůjčním systémem. Nové tituly do žákovské knihovny nakupujeme z peněz O.P.S., evropských projektů a z prostředků, které studenti získají prodejem výrobků na Martinských slavnostech. V každé učebně je nainstalován dataprojektor a počítač, což usnadňuje a zatraktivňuje výuku všech předmětů – humanitních i přírodovědných. Průběžně je modernizováno počítačové vybavení školy – učitelé mají k dispozici tablety, zakoupena byla 3D tiskárna a další audiovizuální technika. Z chodeb zmizelo staré dřevěné obložení, byly vymalovány a vyzdobeny výtvarnými pracemi studentů školy. Vrcholem  rekonstrukce školy byla výměna oken, zateplení a nová fasáda v roce 2014. Na tyto úpravy následně navázala loňská oprava žákovských šaten a příprava rekonstrukce školní posilovny. Na obou budovách byla vybudována výkonná Wifi síť. To mimo jiné umožnilo od září 2017 přechod na elektronickou třídní knihu a s ní propojenou žákovskou knížku. Pro výuku tělesné výchovy slouží moderní sportovní hala ECCE HOMO otevřená v roce 2008. Byly sanovány vlhké omítky staré školní tělocvičny, kompletně obnoveno její hygienické zázemí, kompletně bylo zrekonstruováno (v podstatě nově vybudováno) venkovní školní hřiště s umělým povrchem a moderním vybavením. V loňském školním roce byla také dokončena rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie. Modernizací prostorů školy chceme vytvořit studentům gymnázia výborné podmínky ke studiu.

    Důkazem, že se to daří, jsou výsledky v nově zavedené státní maturitní zkoušce. Tato maturitní zkouška přinesla možnost srovnání s ostatními středními školami. V prvním roce těchto „nových“ maturit skončilo Gymnázium Šternberk na druhém místě v Olomouckém kraji. I v loňském školním roce studenty a učitele šternberského gymnázia potěšily výsledky písemných prací a didaktických testů z anglického jazyka. Výsledky profilových předmětů maturitní zkoušky také dokazují oprávněnou náročnost učitelů na znalosti žáků. Úspěšní jsou naši studenti také v programu Excelence, který hodnotí školy na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích. Byli také oceněni v programu Talent Olomouckého kraje. Pro pedagogické pracovníky znamenají výsledky maturit a soutěží důkaz toho, že kvalitně připravují studenty na jejich další dráhu na vysokých školách a že směr, kterým se gymnázium ubírá, je správný.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka,
    kanakova@gymst.cz,
    mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky,
    zavadil@gymst.cz,
    mobil:702086974
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
    Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100,
    variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk
    https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení