• Podání odvolání

    Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

    Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal.

    Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

    1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal); 
    2. Datum;
    3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
    4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru); 
     Pozn. Uveďte i důvody, pro které je odvolání podáváno - např. žák dosahuje dlouhodobě výborných výsledků ale jeho výkon ovlivnila velká nervozita, nebo třeba žák dosahuje vynikajících výsledků ale výsledky testů ovlivňuje jeho tréma, jeho výkon ovlivnila složitá situace v rodině v důsledku Covidové epidemie atd
    5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
    6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
    7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
     Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

    Ředitel školy může dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče (tzv. autoremedura)

    Ředitel školy může tímto způsobem přijmout uchazeče, který:

    1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria hodnocení pro přijetí, ale
    2. nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

    Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

    1. existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
    2. uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

    Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nové rozhodnutí může vydat až po uběhnutí lhůty pro podání žádosti o nové rozhodnutí u všech uchazečů a po shromáždění všech došlých žádostí. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

    Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.


     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení