•  

    Jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání byla zveřejněna na stránkách školy do 31. ledna 2021

    Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března

    Termín a místo konání

    Aktualizace 15. 3. 2021:

    OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZMĚNA TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovuje nové termíny pro konání přijímacího řízení.

    dodatek k OOP MSMT-4337/2021-6 přijímací zkoušky

    Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. března 2021.

    Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

    TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN 
    ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 3. května 2021 4. května 2021 2. června 2021
    ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 5. května 2021 6. května 2021

    Časový rozvrh konání písemných testů přijímacích zkoušek - prodloužený termín (PDF, MŠMT)

    Aktualizace 16. 2. 2021:

    Včera, tj. 15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP).

    *   *   *

    Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

    Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkoušky nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny. (Opatření obecné povahy, Č.j.:MSMT-43073/2020-3)

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

    TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
    ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 12. dubna 2021 13. dubna 2021 12. května 2021 13. května 2021
    ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 14. dubna 2021 15. dubna 2021

     

    Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

     

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • Sekretariát: 585 094 101, mobil: 702 086 975
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk
   • IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Datová schránka: webj5xm
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Ekonomické oddělení: 585 094 113
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
  • Přihlášení