• Tiskopisy přihlášek SŠ

    Vysvětlivky - vyplnění tiskopisů

     

    Škola nevyžaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

     

    Aby mohla být přihláška přijata, musí splňovat tyto základní podmínky:

    - Přihláška musí být vytištěna oboustranně

    - Na líci přihlášky (osobní údaje) musí být originály podpisů uchazeče i zákonného zástupce. Přihlášky bez podpisu nebo okopírované nebudou přijaty.

    - Na rubu přihlášky (prospěch) musí být, v případě, že prospěch vyplňuje škola, originál kulatého razítka školy a podpisu ředitele, případně jím pověřeného pracovníka (třídní učitel, výchovný poradce). Pokud vyplňuje uchazeč sám pak místo výpisu hodnocení je možné k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za příslušné ročníky.

    - Nezapomeňte uvést kontaktní telefon a e-mail na zákonného zástupce