• Výsledky voleb do školské rady
     • Výsledky voleb do školské rady

     • Školská rada má 6 členů, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí. Voleni byli 2 zástupci z řad rodičů či zletilých žáků školy a 2 zástupci z řad učitelů. Zákonní zástupci a zletilí žáci (maturanti hlasováním hlasovacím lístkem, ostatní on-line) si ve volbách dne 25. 5. 2021 zvolili tyto své zástupce do školní rady: Ing. Michala Rece a Mgr. Zuzanu Vyjídákovou. Učitelé zvolili za své zástupce na následující volební období Mgr. Lenku Metlíkovou a Mgr. Jaroslava Zavadila.

      Volby proběhly v souladu s Volebním řádem.

      Děkujeme všem oprávněným voličům za jejich účast ve volbě.

      Volební komise: Mgr. radek Horenský Ph.D., Bc. Vítězslava Nováková a Milena Zachovalová

       

    • Dodatečné informace k provozu škol a školských zařízení od 25. května 2021
     • Dodatečné informace k provozu škol a školských zařízení od 25. května 2021

     • Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 (zveřejněno ZDE):

      • mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.
      • to samé platí u osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 21. května 2021 se s účinností od 24. 5. 2021:

      Novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (zveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti nově při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány.

      MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.

      Škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny. Školy v přírodě (ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví) bude možné konat od 31.5. Od stejného data pak předpokládáme i povolení školních  výletů (jako akcí s obdobným charakterem jako je škola v přírodě – tedy vícedenních akcí s přespáním).

       

    • Výsledky přijímacího řízení
     • Výsledky přijímacího řízení

     • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě Gymnázia Šternberk (vstupní dveře) a na webu školy včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí je zveřejněno ve čtvrtek 20. května 2021

      Rozhodnutí - osmileté studium (uchazeči z páté třídy) (PDF)

      Rozhodnutí - čtyřleté studium (uchazeči z deváté třídy) (PDF)

       

      20. května (čtvrtek) od 10:00 do 14:00 a 21. května 2021 v době od 7:00 do 14:00 hod. lze rozhodnutí o nepřijetí osobně (jen zákonní zástupci) vyzvednout v kanceláři školy. (Případně lze termín převzetí rozhodnutí domluvit telefonicky na tel. 585 094 101, pí Zachovalová). Pak bude odesláno poštou.

      V případě přijetí uchazeče  

      po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední školekterá rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

      Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

      V případě nepřijetí uchazeče  

      Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

      Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:
      - Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE), kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. 
      - Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění mimo jiné následující:
      Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách
      ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
      • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
      homogenita tříd a skupin není povinná,
      ▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
      ▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
      ▪ nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
      ▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

      Pro naši školu tedy platí, že od pondělí 24. 5. 2021 nastupují všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia (s výjimkou maturantů - ti docházku ukončili 20. 5. 2021).

      V pondělí ještě vstup přes dvůr, žáci se v pondělí nepřezouvají a přesunou se do učeben dle rozvrhu (pozor, budou stanoveny i náhradní učebny za učebny ve 2. poschodí hlavní budovy a půdu - ve stejný den se tam píší i didaktické testy). V první hodině proběhne samotestování - dohlíží učitelé dle platného rozvrhu hodin a zastupování.

      Od úterý 25. 5. 2021 budou již v provozu šatny, žáci tedy mají vstup do budovy vchodem od "Knora", přezouvají se!

       

    • Volby do Školské rady při Gymnáziu Šternberk
     • Volby do Školské rady při Gymnáziu Šternberk

     • Zveřejnění kandidátů do voleb (17. 5. 2021):

      kandidáti do voleb do školské rady:

      • zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků – volí se 2 osoby

      Mgr. Marcela Horáková

      Ing. Michal Rec, třída VII.A

      Mgr. Zuzana Vyjídáková, třídy III.A a VI. A

       

      • pedagogičtí pracovníci – 2 osoby.

      Mgr. Lenka Metlíková

      Mgr. Jaroslav Zavadil

       

      Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady při Gymnáziu, Šternberk, Horní náměstí 5, 78501 Šternberk, příspěvkové organizaci, IČ00601764, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad  vydaným Radou Olomouckého kraje.

      Na základě počtu žáků stanovuje počet členů školské rady na naší škole na 6 osob, z toho 2/3 osob jsou voleny, zbývající 1/3 je jmenována Radou Olomouckého kraje.

      Volený člen rady

      • zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků – 2 osoby;
      • pedagogičtí pracovníci – 2 osoby.

      Průběh voleb za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

      Dne:

      25. května 2021 – 8:00 - 20:00 hod. (Po skončení DT MZ – maturanti, ostatní distanční formou prostřednictvím informačního systému školy Edupage)

      Místo konání:

      Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, přízemí, kávomat, distančně

      Způsob voleb:

      Tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva.

      Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob či s ohledem na jiný závažný důvod, mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci hlasovat distančním způsobem. I v případě hlasování distančním způsobem musí být zajištěna transparentnost, věrohodnost a demokratičnost hlasování. Organizace formy distančního hlasování je plně v kompetenci ředitele školy a bude včas zveřejněna. V naší škole proběhne hlasování prostřednictvím systému Edupage - voliči budou před samotným hlasováním o jeho organizaci včas informováni.

      Nominace kandidátů:  Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat v souladu s volebním řádem každý (dále jen „navrhovatel“). Navrhovatel může navrhnout více kandidátů i sám sebe. Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů přede dnem konání voleb (tj. v našem případě nejpozději do 15. 5. 2021). Pro návrhy může navrhovatel využít přiloženého formuláře ( formular.docx ), nebo může využít vlastní formu, která ale obsahuje údaje na vzoru formuláře.

      Dne 17. 5. 2021  ředitelka školy zveřejní kandidáty na webech školy a ve vstupu do školy.

      (Na www zveřejněno 6. 5. 2021)

       

    • Program Průša pro školy
     • Program Průša pro školy

     • 3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Naše škola zatím disponovala jednou tiskárnou Průša.
      Pro všechny školy, univerzity a další vzdělávací instituce výrobce 3D tiskáren Průša v září 2020 spustil program Průša pro školy, který školám s 3D tiskem pomůže po technické i didaktické stránce. Naše škola se do tohoto programu zapojila a získala (zatím zapůjčenou) 3D tiskárnu zdarma. Minulý týden byla dodána její stavebnice, přes víkend jsme ji sestavili a nyní už je na svém místě ve škole. Po splnění podmínek (proškolení učitelů, vytvoření projektu využití tiskárny ve školní praxi) tato tiskárna zůstane ve škole natrvalo. 

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 - nástup tříd I. A a II. A
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 - nástup tříd I. A a II. A

     • Aktualizace - od 17.5.2021:

      Od pondělí 17. května 2021 nastoupí prezenční výuku třída III.A (tercie) a třída IV.A (kvarta). V pondělí ráno  1.vyučovací hodina bude hodinou třídnickou (s třídní učitelkou), žáci se budou samotestovat v učebně VIII.A třída III.A a v učebně Fy třída IV.A. Třída III.A vstup do školy hlavním vchodem, třída IV.A vchod do školy ze dvora, žáci se nepřezouvají!
      Organizace testování na
      odkazu:

      Po testování pokračuje od 2. hodiny výuka dle standardního rozvrhu.
      Ve čtvrtek proběhne testování těchto tříd v 1. hodinách v učebnách a s vyučujícími dle běžného rozvrhu.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:
      Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 (
      Celé opatření ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění mimo jiné následující:
      Na středních školách a konzervatořích pokračuje rotace tříd nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia.

      za podmínky dodržení podmínek pro účast na vzdělávání vyžadované mimořádnými opatřeními (testování žáků dvakrát týdně - u nás pondělí a čtvrtek vždy 1. vyučovací hodinu, dle metodiky k testování stanovené MŠMT viz přehledná tabulka). Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

      ▪ Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku),umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

      ▪   na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin
      ▪  pořád platí povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami)

      Na naší škole nastoupí prezenční výuku od pondělí 10. května třída I.A (prima) a třída II.A (sekunda). V pondělí ráno  1. vyučovací hodina bude hodinou třídnickou (s třídní učitelkou), žáci se budou samotestovat v učebně VIII.A třída I.A a v učebně Fy třída II.A. Třída I.A vstup do školy hlavním vchodem, třída II.A vchod do školy ze dvora, žáci se nepřezouvají!

      Ve čtvrtek se budou samotestovat v učebnách odpovídajících jejich běžnému rozvrhu.

      Po testování pokračuje od 2. hodiny výuka dle standardního rozvrhu.

    • Krajské kolo Soutěže v programování
     • Krajské kolo Soutěže v programování

     • Ve čtvrtek 22. dubna 2021 proběhlo pod záštitou Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje, VOŠ a SPŠE Olomouc a Domu dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci s NPI ČR krajské kolo Soutěže v programování. Soutěž byla pořádána online formou ve čtyřech různých kategoriích.

      Naši školu v kategorii Programovací jazyky mládež reprezentoval student kvinty Adam Nuc, který v konkurenci 25 soutěžících obsadil 13. místo. Adamovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

      PK IVT

    • Ivo Skopal, Vykořenění
     • Ivo Skopal, Vykořenění

     • Každého učitele potěší, když si jeho bývalý žák vzpomene na svou školu, třídu, třídního učitele. A ještě víc potěší, když se pochlubí nějakým svým úspěchem. Učitel si pak vždycky ve skrytu duše pomyslí, že snad i svým dílem přispěl k tomu, že se absolvent šternberského gymnázia ve světě neztratí.

      Nedávno se takto ozval náš bývalý student Ivo Skopal, maturitní ročník 2009. Nejdříve nám napsal, že připravuje k vydání svou první knihu. Poté nás informoval, že rozjíždí její předprodej, který běží na crowdfundingovém portálu Pointa http://bit.ly/KupVykoreneni

      Více informací najdete taky stránkách Ivo Skopal

      Přejeme Ivovi hodně úspěchů s prvotinou a třeba si na nás jednou vzpomene, až bude nominován na Magnesii Literu

      letacek_a6_debut_spisovatele.pdf​​​​​​​


   • Kontakty

    • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
    • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
    • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
    • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
    • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
    • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
    • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, mobil: 770 152 598, novakova@gymst.cz
    • Datová schránka: webj5xm
    • správce webu: zavadil@gymst.cz
    • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
    • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
    • Zřizovatel: Olomoucký kraj
   • Přihlášení