• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest
     • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest

     • Pro informaci: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění (mimo jiné) následující:

      - Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

      - Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.Celé opatření najdete na odkazu zde.

    • Maturity 2021
     • Maturity 2021

     • Aktualizace 7. 6. 2021:

      Právě před chvíli jsme obdrželi výsledky didaktických testů. Všichni maturanti zvládli testy z Čj, Aj a Rj. Z matematiky neuspěli dva maturanti ze 4. A  a  jeden z VIII.A. Výsledky byly zaslány maturantům do mailu.

      Ústní zkoušky zvládli minulý týden všichni bez problémů.

      Gratulujeme!

      Tak už to začalo i u nás - ústní část maturitních zkoušek je tady (1. - 3. 6. 2021)

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Maturity 2021.

    • Výsledky voleb do školské rady
     • Výsledky voleb do školské rady

     • Školská rada má 6 členů, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí. Voleni byli 2 zástupci z řad rodičů či zletilých žáků školy a 2 zástupci z řad učitelů. Zákonní zástupci a zletilí žáci (maturanti hlasováním hlasovacím lístkem, ostatní on-line) si ve volbách dne 25. 5. 2021 zvolili tyto své zástupce do školní rady: Ing. Michala Rece a Mgr. Zuzanu Vyjídákovou. Učitelé zvolili za své zástupce na následující volební období Mgr. Lenku Metlíkovou a Mgr. Jaroslava Zavadila.

      Volby proběhly v souladu s Volebním řádem.

      Děkujeme všem oprávněným voličům za jejich účast ve volbě.

      Volební komise: Mgr. radek Horenský Ph.D., Bc. Vítězslava Nováková a Milena Zachovalová

       

    • Dodatečné informace k provozu škol a školských zařízení od 25. května 2021
     • Dodatečné informace k provozu škol a školských zařízení od 25. května 2021

     • Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 (zveřejněno ZDE):

      • mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.
      • to samé platí u osob, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 21. května 2021 se s účinností od 24. 5. 2021:

      Novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (zveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti nově při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány.

      MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.

      Škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny. Školy v přírodě (ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví) bude možné konat od 31.5. Od stejného data pak předpokládáme i povolení školních  výletů (jako akcí s obdobným charakterem jako je škola v přírodě – tedy vícedenních akcí s přespáním).

       

    • Výsledky přijímacího řízení
     • Výsledky přijímacího řízení

     • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení (pod registračními čísly) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě Gymnázia Šternberk (vstupní dveře) a na webu školy včetně kritérií přijímacího řízení. Pořadí je zveřejněno ve čtvrtek 20. května 2021

      Rozhodnutí - osmileté studium (uchazeči z páté třídy) (PDF)

      Rozhodnutí - čtyřleté studium (uchazeči z deváté třídy) (PDF)

       

      20. května (čtvrtek) od 10:00 do 14:00 a 21. května 2021 v době od 7:00 do 14:00 hod. lze rozhodnutí o nepřijetí osobně (jen zákonní zástupci) vyzvednout v kanceláři školy. (Případně lze termín převzetí rozhodnutí domluvit telefonicky na tel. 585 094 101, pí Zachovalová). Pak bude odesláno poštou.

      V případě přijetí uchazeče  

      po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední školekterá rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

      Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

      V případě nepřijetí uchazeče  

      Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

      Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:
      - Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE), kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. 
      - Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění mimo jiné následující:
      Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách
      ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
      • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
      homogenita tříd a skupin není povinná,
      ▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
      ▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
      ▪ nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
      ▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

      Pro naši školu tedy platí, že od pondělí 24. 5. 2021 nastupují všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia (s výjimkou maturantů - ti docházku ukončili 20. 5. 2021).

      V pondělí ještě vstup přes dvůr, žáci se v pondělí nepřezouvají a přesunou se do učeben dle rozvrhu (pozor, budou stanoveny i náhradní učebny za učebny ve 2. poschodí hlavní budovy a půdu - ve stejný den se tam píší i didaktické testy). V první hodině proběhne samotestování - dohlíží učitelé dle platného rozvrhu hodin a zastupování.

      Od úterý 25. 5. 2021 budou již v provozu šatny, žáci tedy mají vstup do budovy vchodem od "Knora", přezouvají se!

       

    • Volby do Školské rady při Gymnáziu Šternberk
     • Volby do Školské rady při Gymnáziu Šternberk

     • Zveřejnění kandidátů do voleb (17. 5. 2021):

      kandidáti do voleb do školské rady:

      • zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků – volí se 2 osoby

      Mgr. Marcela Horáková

      Ing. Michal Rec, třída VII.A

      Mgr. Zuzana Vyjídáková, třídy III.A a VI. A

       

      • pedagogičtí pracovníci – 2 osoby.

      Mgr. Lenka Metlíková

      Mgr. Jaroslav Zavadil

       

      Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady při Gymnáziu, Šternberk, Horní náměstí 5, 78501 Šternberk, příspěvkové organizaci, IČ00601764, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad  vydaným Radou Olomouckého kraje.

      Na základě počtu žáků stanovuje počet členů školské rady na naší škole na 6 osob, z toho 2/3 osob jsou voleny, zbývající 1/3 je jmenována Radou Olomouckého kraje.

      Volený člen rady

      • zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků – 2 osoby;
      • pedagogičtí pracovníci – 2 osoby.

      Průběh voleb za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

      Dne:

      25. května 2021 – 8:00 - 20:00 hod. (Po skončení DT MZ – maturanti, ostatní distanční formou prostřednictvím informačního systému školy Edupage)

      Místo konání:

      Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, přízemí, kávomat, distančně

      Způsob voleb:

      Tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva.

      Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob či s ohledem na jiný závažný důvod, mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci hlasovat distančním způsobem. I v případě hlasování distančním způsobem musí být zajištěna transparentnost, věrohodnost a demokratičnost hlasování. Organizace formy distančního hlasování je plně v kompetenci ředitele školy a bude včas zveřejněna. V naší škole proběhne hlasování prostřednictvím systému Edupage - voliči budou před samotným hlasováním o jeho organizaci včas informováni.

      Nominace kandidátů:  Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat v souladu s volebním řádem každý (dále jen „navrhovatel“). Navrhovatel může navrhnout více kandidátů i sám sebe. Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů přede dnem konání voleb (tj. v našem případě nejpozději do 15. 5. 2021). Pro návrhy může navrhovatel využít přiloženého formuláře ( formular.docx ), nebo může využít vlastní formu, která ale obsahuje údaje na vzoru formuláře.

      Dne 17. 5. 2021  ředitelka školy zveřejní kandidáty na webech školy a ve vstupu do školy.

      (Na www zveřejněno 6. 5. 2021)

       

    • Program Průša pro školy
     • Program Průša pro školy

     • 3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Naše škola zatím disponovala jednou tiskárnou Průša.
      Pro všechny školy, univerzity a další vzdělávací instituce výrobce 3D tiskáren Průša v září 2020 spustil program Průša pro školy, který školám s 3D tiskem pomůže po technické i didaktické stránce. Naše škola se do tohoto programu zapojila a získala (zatím zapůjčenou) 3D tiskárnu zdarma. Minulý týden byla dodána její stavebnice, přes víkend jsme ji sestavili a nyní už je na svém místě ve škole. Po splnění podmínek (proškolení učitelů, vytvoření projektu využití tiskárny ve školní praxi) tato tiskárna zůstane ve škole natrvalo. 

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 - nástup tříd I. A a II. A
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021 - nástup tříd I. A a II. A

     • Aktualizace - od 17.5.2021:

      Od pondělí 17. května 2021 nastoupí prezenční výuku třída III.A (tercie) a třída IV.A (kvarta). V pondělí ráno  1.vyučovací hodina bude hodinou třídnickou (s třídní učitelkou), žáci se budou samotestovat v učebně VIII.A třída III.A a v učebně Fy třída IV.A. Třída III.A vstup do školy hlavním vchodem, třída IV.A vchod do školy ze dvora, žáci se nepřezouvají!
      Organizace testování na
      odkazu:

      Po testování pokračuje od 2. hodiny výuka dle standardního rozvrhu.
      Ve čtvrtek proběhne testování těchto tříd v 1. hodinách v učebnách a s vyučujícími dle běžného rozvrhu.

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:
      Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 (
      Celé opatření ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění mimo jiné následující:
      Na středních školách a konzervatořích pokračuje rotace tříd nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia.

      za podmínky dodržení podmínek pro účast na vzdělávání vyžadované mimořádnými opatřeními (testování žáků dvakrát týdně - u nás pondělí a čtvrtek vždy 1. vyučovací hodinu, dle metodiky k testování stanovené MŠMT viz přehledná tabulka). Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

      ▪ Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku),umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání.

      ▪   na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin
      ▪  pořád platí povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami)

      Na naší škole nastoupí prezenční výuku od pondělí 10. května třída I.A (prima) a třída II.A (sekunda). V pondělí ráno  1. vyučovací hodina bude hodinou třídnickou (s třídní učitelkou), žáci se budou samotestovat v učebně VIII.A třída I.A a v učebně Fy třída II.A. Třída I.A vstup do školy hlavním vchodem, třída II.A vchod do školy ze dvora, žáci se nepřezouvají!

      Ve čtvrtek se budou samotestovat v učebnách odpovídajících jejich běžnému rozvrhu.

      Po testování pokračuje od 2. hodiny výuka dle standardního rozvrhu.

    • Krajské kolo Soutěže v programování
     • Krajské kolo Soutěže v programování

     • Ve čtvrtek 22. dubna 2021 proběhlo pod záštitou Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje, VOŠ a SPŠE Olomouc a Domu dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci s NPI ČR krajské kolo Soutěže v programování. Soutěž byla pořádána online formou ve čtyřech různých kategoriích.

      Naši školu v kategorii Programovací jazyky mládež reprezentoval student kvinty Adam Nuc, který v konkurenci 25 soutěžících obsadil 13. místo. Adamovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

      PK IVT

    • „Každý krok se počítá“
     • „Každý krok se počítá“

     • Aktualizace 7. 5. 2021:

      Projekt úspěšně probíhá, aktuální tabulku kroků najdete na stránce projektu, koukněte :-)

      Chůze je nejpřirozenější pohyb, nic nás nestojí a můžeme ji provozovat kdykoliv a kdekoliv. Při správné chůzi se aktivují svaly celého těla a je prospěšná v mnoha směrech. Nenutíme vás dělat desetitisíce kroků denně, každý to máme jinak, ale chceme se společně aktivizovat. Projekt je určen pro třídy i jednotlivce, čekají vás jedničky do TV i zajímavé ceny na úplném konci. Více informací získáte u svého zástupce SR. Stačí mít nebo si stáhnout krokoměr, stoupnout a prostě jít :-)

      Výsledky budou zveřejněny na webu naší školy v nabídce INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE/AKCE ŠKOLY 

      Vaše SR

    • Přijímací zkoušky - informace o ochraně zdraví v jejich průběhu.
     • Přijímací zkoušky - informace o ochraně zdraví v jejich průběhu.

     • Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Uchazečům o studium na našem gymnáziu byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám spolu s informací o  podmínkách pro účast na jednotné přijímací zkoušce (testování) (testování zajišťuje škola, na které uchazeč vykonává školní docházku, potvrzení o negativním výsledku testu nesmí být starší než 7 dní).

      Potvrzení střední škola (tj. naše gymnázium) nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověříme od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontrolujeme jeho obsah. Potvrzení ponecháme uchazeči. V případech uvedených v podmínkách (viz. výše uvedený odkaz) může být potvrzení o provedeném testu nahrazeno jiným dokledem v souladu s mimořádným opatřením MŠMT.

      Z organizačních důvodů bude v době přijímacích testů vstup do budovy školy z nádvoří (bude označeno). Doporučujeme včasný příchod (min. 20 minut předem, tj. v 8:10 hod.)

      Vstup do budovy školy není umožněm doprovázejícím osobám. Všichni uchazeči jsou povinni nosit v budově gymnázia chirurgickou roušku, Zadávající a ostatní dospělé osoby respirátor FFP2. Třídy i toalety budou vybaveny dostatečným množstvím dezinfekce, v průběhu zkoušky zajistí Zadavatelé časté větrání. Uchazeči nemohou opustit budovu školy ani během přestávky!

    • Ivo Skopal, Vykořenění
     • Ivo Skopal, Vykořenění

     • Každého učitele potěší, když si jeho bývalý žák vzpomene na svou školu, třídu, třídního učitele. A ještě víc potěší, když se pochlubí nějakým svým úspěchem. Učitel si pak vždycky ve skrytu duše pomyslí, že snad i svým dílem přispěl k tomu, že se absolvent šternberského gymnázia ve světě neztratí.

      Nedávno se takto ozval náš bývalý student Ivo Skopal, maturitní ročník 2009. Nejdříve nám napsal, že připravuje k vydání svou první knihu. Poté nás informoval, že rozjíždí její předprodej, který běží na crowdfundingovém portálu Pointa http://bit.ly/KupVykoreneni

      Více informací najdete taky stránkách Ivo Skopal

      Přejeme Ivovi hodně úspěchů s prvotinou a třeba si na nás jednou vzpomene, až bude nominován na Magnesii Literu

      letacek_a6_debut_spisovatele.pdf​​​​​​​


    • Soutěž Evropa ve škole.
     • Soutěž Evropa ve škole.

     • I přes složitou situaci jsme také letos uspěli v krajském kole výtvarné části soutěže Evropa ve škole.

      Ve 2.kategorii obsadil Jakub Sedlák 2. místo a jeho práce postupuje do celostátního kola. Tomáš Papica a Anežka Doleželová získali v této kategorii čestná uznání.

      Ve 4.kategorii se Michaela Špilková umístila na 1. místě, Elena Nesrstová na 2. místě a kolektiv autorů ze 4.A získal za své video 3. místo. Všechny tyto práce postupují do celostátního kola. Vanda Slezáčková ve stejné kategorii obdržela čestné uznání.

      Všem gratulujeme a přejeme jim, aby jejich práce uspěly i v celostátním kole.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Soutěž Evropa ve škole..

    • Úspěch práce o poruchách příjmu potravy v okresním kole SOČ
     • Úspěch práce o poruchách příjmu potravy v okresním kole SOČ

     • Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž s mnohaletou tradicí. Soutěžící musí prokázat především velkou schopnost samostatné práce a svoje výsledky pak obhájit před odbornou porotou. Pavlína a Soňa Grossovy z V. A v letošním ročníku soutěžily s obsáhlou prací na téma Poruchy příjmu potravy u vybrané skupiny českých adolescentů a v okresním kole získaly krásné třetí místo. Ve video-medailonku se můžete podívat na to, jak svou práci představily odborné porotě, protože soutěž kvůli epidemiologické situaci probíhala distančně. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

    • Chemická covid-olympiáda
     • Chemická covid-olympiáda

     • I v letošním školním roce, přes veškerá omezující opatření, opět probíhají chemické soutěže, tentokrát však, právě díky specifické situaci, v on-line podobě. Soutěž je zaměřena pouze na teoretické znalosti a chemické výpočty. Chybí praktická část, která je pro chemika velice zajímavá a důležitá a také ho nejvíce baví, ale ani toto naše chemické naděje neodradilo.

      Školního kola kategorie D (určeného pro žáky 8. a  9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se zúčastnili 3 studenti našeho gymnázia, všichni ze IV.A - Jakub Metlík, Anna Venusová a Tereza Doleželová.  Ve školním kole prokázali velice dobré znalosti o kovech, ale i roztocích. Všichni tři postoupili do okresního kola, kde v konkurenci dalších 29 spolužáků obsadil Jakub Metlík 14. místo.

      Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

      Předmětová komise Ch-Bi

    • OKRUH GYMNÁZIA - DOBROVOLNĚ ZA POHYBEM
     • OKRUH GYMNÁZIA - DOBROVOLNĚ ZA POHYBEM

     • Milí studenti,ve spolupráci s kolegy jsme pro vás připravili dobrovolnou pohybovou aktivitu. Cílem projektu jepodpořit pohyb na čerstvém vzduchu. Odměnou, mimo dobrý pocit, který se po cvičení dostaví, bude jednička do hodiny TV.

      Od 15.4 do 15.5. je pro vás připraven zajímavý okruh městem i lesem. Vytyčenou trasu je nutno zaznamenat mobilním telefonem nebo chytrými hodinkami a výstup poslat svému vyučujícímu TV. Více informací v EduPage.

      Možnost rozšíření: Okruh zahrnuje také variantu s šiframi pro ty, kteří chtějí na aktivní trase i aktivně přemýšlet.VP & JG

    • Připojte se i vy do společného projektu IVT a VV
     • Připojte se i vy do společného projektu IVT a VV

     • Třídy nižšího gymnázia vytváří nové obrazy ze starých. Respektive objevují umění. Stáhnou si dílo, které se jim líbí. Následně se obléknou tak, aby se na stažené dílo hodili, vyfotí se a umístí pomocí počítačového programu na zvolený obraz. Shromáždili jsme zatím okolo šedesáti dotvořených koláží, především od studentů z primy a tercie, ale přispívají i další. Pokud se budete chtít zúčastnit i vy, posílejte své výsledky ve zprávách na EDUPAGE. (Papica, Doleželová). Za čtrnáct dní bychom chtěli zveřejnit všechny práce. Nyní jen pro inspiraci pár výrazných výtvorů. Na zbytek se těšte za dva týdny.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Připojte se i vy do společného projektu IVT a VV.

  • Kontakty

   • Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk
   • Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka, kanakova@gymst.cz, mobil:603815442
   • Mgr. Jaroslav Zavadil, zástupce ředitelky, zavadil@gymst.cz, mobil:702086974
   • podatelna@gymst.cz
   • 585 094 101, IČ0: 00601764, IZO: 000601764
   • Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk Czech Republic
   • Sekretariát: Milena Zachovalová: 585 094 101, mobil: 702 086 975, zachovalova@gymst.cz
   • Ekonomka školy: Bc. Vítězslava Nováková: 585 094 113, novakova@gymst.cz
   • Datová schránka: webj5xm
   • správce webu: zavadil@gymst.cz
   • č.ú. 107-1544 830 277/0100, variabilní symbol se liší podle druhu platby, vždy bude uveden u informace o platbě
   • Školní jídelna Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk https://sjopavska.stbk.cz/
   • Zřizovatel: Olomoucký kraj
  • Přihlášení